Transportansvar

Dersom skade/manko har oppstått går man fram på følgende måte:

  • Er varen skadet ved mottak, skal dette noteres i kvitteringsdokumentet samtidig med at varen mottas, og attesteres av TBS.
  • Er skaden ikke synlig ved utlevering, må det snarest reklameres til TBS, uten ugrunnet opphold etter mottak. Det skadede godset med emballasje skal oppbevares til besiktigelse er avholdt.
  • Mangler noe av godset ved mottak, skal dette noteres i kvitteringsdokumentet og attesteres av TBS.
  • Ønsker kunden å fremsette krav om erstatning, sendes et skriftlig spesifisert erstatningskrav til nærmeste TBS terminal. I tillegg vedlegges sendings-dokumentasjon og kopi av handelsfaktura.

Ansvarsbegrensninger

Transportørens erstatningsansvar ved skade/manko er begrenset til maksimum:

Ved bil/jernbanetransport: 17 SDR*) pr. kg brutto godsvekt.

Forøvrig reguleres ansvaret etter Lov om Vegfraktavtaler. Ved speditøroppdrag reguleres ansvaret etter NSAB-2000 (Nordisk Speditør Forbunds Alminnelige Bestemmelser, unntatt § 27c, lagring).

Generelt ansvar
Gods mottas til befordring etter de takster, fraktberegningsbestemmelser og gjeldende lovgivning som til enhver tid gjelder for TBS.

Transportforsikring
Den vanligste transportrisikoen kan man beskytte seg mot ved å tegne forsikring. TBS har i samarbeide med Tromsø Assuranse et godt tilbud på forsikringsløsninger.

Ønskes transportforsikring, ta kontakt med TBS terminal for utfyllende informasjon.

For komplett beskrivelse, se TBS produktbrosjyre.